شهر در منابع دینی اسلامی

بر ساس منابع دینی دونوع شهر وجود دارد

الف) شهر شرعی

ب) شهر عرفی

ملاک وضابطه شهر شرعی سه چیزاست

1- مردم 

2- حاکم (دولت)

3- قانون 

تعریف شهر شرعی

((یعنی سازمانی متشکل از مجموعه ای انسان های تابع دولت و حاکمی که براساس 

قانون روابط بین آنان را نظم می بخشد))

/ 0 نظر / 4 بازدید