ذکر الله اکبر وسمع الله لمن حمده

ذکرهای ‹‹الله اکبر›› و ‹‹سمع الله لمن حمده›› بعد از رکوع نماز و همین طور ذکرهای ‹‹الله اکبر›› و ‹‹استغفرالله ربی و اتوب الیه›› بعد از سجده نماز مستحب است و نگفتن آنها هم اشکالی ندارد. و اگر فقط یکی از آنها را نیز بگویید اشکال ندارد.
ذکرهای واجب و مستحب نماز، اگر به نیت ورود (ذکر نماز) گفته شود، باید در حال سکون بدن باشند (به استثنای ذکر بحول اللّه و قوته اقوم و اقعد) و اگر ذکرهای مستحبی را کسی بخواهد در حال حرکت بگوید، می‏تواند در آنها نیّت مطلق ذکر و ثواب نماید؛ زیرا گفتن هر گونه ذکری در هر کجای نماز به نیّت ثواب اشکال ندارد. بنابراین اگر اذکار را به نیت ذکر مطلق در حال حرکت بگویید نماز اشکال ندارد.اما اگرعمدا و از روی اگاهی به مسله انهارا به قصد ذکری که در نماز وارد شده بعنی از طرف شرع دستور داده اند در حال حرکت بگوِِِِینداشکال دارد و باید نماز را دو باره بخوانند ولی اگر سهوا یا بخاطر ندانستن مسله بوده نمازیکه خوانده صحیح است

/ 0 نظر / 194 بازدید