نظام عمران شهری

نظام عمران شهری مانند سایر نظام های زندگی اجتماعی از دوجنبه برخورداراست

1- جنبه ساختار ایدولوژیک

برخاسته ازجهان بینی خاص که به منزله جوهر ومحتوای نظام است و طراحان نظام زندگی اجتماعی بشر را طراحی و ارایه می کنند.

2 - جنبه فنی نظام که مبنای طراحی قالب های فنی واجرایی نظام قرار گرفته و شکل وصورت اجرایی نظام را تشکیل می دهد.

در نظام عمران شهری اسلامی فقه اسلامی است که محتوای ایدولوژیک این نظام راتامین می کندو دانش فنی مهندسی عمران است که تامین کننده شکل و قالب و صورت اجرایی این نظام است.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید