بچه ها درصف اول نمازجماعت

اگر در صف جماعت بچه نابالغ ممیز که خوب و بد را می فهمد باشد در صورتی که علم به باطل بودن نماز او نداشته باشید، اقتدا اشکال ندارد. و اگر خیلی کوچک است که خوب و بد را نمی فهمد اگر فاصله کسی که پهلوی او می ایستد با مأموم بعدی بیشتر از یک قدم معمولی نباشد، اقتدا و جماعت صحیح است.

/ 0 نظر / 27 بازدید