حایل بین زن و مرد نمازگزار

 

 مساله912 ـاگر میان مرد و زن دیوار یا پرده یا چیز دیگرى باشد که یکدیگر را نبینند یا بین آنها ده ذراع که تقریباً 5 متر است فاصله باشد نمازشان صحیح است.

  

مسأله 913 ـ اگر زن در طبقه دوّم نماز بخواند گرچه جلوتر یا مساوى مرد باشد نمازش صحیح است حتّى اگر ارتفاع کمتر از 10 ذراع یعنى کمتر از پنج متر باشد.

/ 0 نظر / 29 بازدید