خواندن حمد و سوره در نماز جماعت

رساله توضیح المسائل نماز

[مأموم باید غیر از حمد و سوره همه چیز نماز را خودش بخواند]

مسأله 1461 مأموم باید غیر از حمد و سوره همه چیز نماز را خودش بخواند (1)، ولی اگر رکعت اول یا دوم او رکعت سوم یا چهارم امام باشد، باید حمد و سوره را بخواند (2).

 (1) (مکارم:) و حمد و سوره در صورتی از او ساقط است که در رکعت اوّل و دوّم با امام نماز بخواند، امّا اگر در رکعت سوّم و چهارم در حال قیام امام، اقتدا کند باید حمد و سوره را خودش بخواند.

(2) (زنجانی:) باید حمد را بخواند.

[ اگر مأموم در رکعت اول و دوم نماز صبح و مغرب]

مسأله 1462 اگر مأموم در رکعت اول و دوم نماز صبح و مغرب و عشا صدای حمد و سوره امام را بشنود، اگر چه کلمات را تشخیص ندهد، باید (1) حمد و سوره را نخواند و اگر صدای امام را نشنود، مستحب است حمد و سوره بخواند ولی باید آهسته بخواند (2) و چنانچه سهواً بلند بخواند اشکال ندارد.

(1) (گلپایگانی، صافی:) احتیاط واجب آن است که.. (بهجت:) باید بنا بر احتیاط..

(2) (صافی:) ولی احتیاط این است که به نیّت جزئیت نخواند، بلکه به قصد قربت مطلقه بخواند..

(مکارم:) مسأله اگر مأموم صدای قرائت امام را در نمازهای صبح و مغرب و عشا بشنود، باید حمد و سوره را ترک کند و اگر صدای امام را نشنود، جایز است حمد و سوره را بخواند ولی باید آهسته بخواند، امّا در نمازهای ظهر و عصر احتیاط واجب آن است که همیشه حمد و سوره را ترک نماید، امّا ذکر گفتن به طور آهسته جایز، بلکه مستحب است.

[اگر مأموم بعضی از کلمات حمد و سوره امام را بشنود]

مسأله 1463 اگر مأموم بعضی از کلمات حمد و سوره امام (1) را بشنود، احتیاط واجب آن است که حمد و سوره را نخواند (2).

(1) (مکارم:) یا صدای همهمه او را بشنود، احتیاط واجب ترک حمد و سوره است.

(2) (سیستانی:) می تواند آن مقداری را که نمی شنود بخواند.

(بهجت:) باید بنا بر احتیاط همان قدر از حمد و سوره را نخواند.

[ اگر مأموم سهواً حمد و سوره بخواند]

مسأله 1464 اگر مأموم سهواً حمد و سوره بخواند، یا خیال کند صدایی را که می شنود صدای امام نیست و حمد و سوره بخواند و بعد بفهمد صدای امام بوده، نمازش صحیح است.

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

[ اگر شک کند که صدای امام را می شنود یا نه]

مسأله 1465 اگر شک کند که صدای امام را می شنود یا نه، یا صدایی بشنود و نداند صدای امام است یا صدای کس دیگر، می تواند حمد و سوره بخواند (1).

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (اراکی:) احتیاط مستحب آن است که حمد و سوره نخواند.

(گلپایگانی، فاضل، صافی:) می تواند به قصد قربت مطلقه حمد و سوره بخواند.

(مکارم:) مسأله هر گاه شک کند صدای امام است یا صدای کسی دیگر، بنا بر احتیاط حمد و سوره را نخواند.

[مأموم باید در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عصر حمد و سوره نخواند]

مسأله 1466 مأموم باید در رکعت اول (1) و دوم نماز ظهر و عصر حمد و سوره نخواند و مستحب است به جای آن ذکر بگوید.

(1) (فاضل:) احتیاط واجب آن است که مأموم در رکعت اوّل..

(مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله 1462.

(اراکی، گلپایگانی، بهجت، صافی:) مسأله مکروه است که مأموم در رکعت اوّل و دوّم نماز ظهر و عصر حمد و سوره بخواند و مستحب است به جای آن ذکر بگوید.

(خوئی، تبریزی، سیستانی، زنجانی:) مسأله مأموم در رکعت اوّل و دوّم نماز ظهر و عصر، (سیستانی: بنا بر احتیاط) نباید حمد و سوره را بخواند و مستحب است به جای آن ذکر بگوید.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آیت الله خامنه ای

مطابق نظر آیت الله خامنه ای

س 565: اگر مأموم در نماز جماعت ظهر و عصر حمد و سوره را برای تمرکز ذهن قرائت کند با اینکه بر او واجب نیست، نماز او چه حکمی دارد؟
ج: در نمازى که باید آهسته خوانده شود، مثل نماز ظهر و عصر، قرائت براى او جایز نیست حتى اگر براى تمرکز ذهن باشد. اجوبه الاستفتائات.

 


/ 0 نظر / 41 بازدید