موضوعات تحقیق و پژوهش در رشته فقه و اصول حوزه علمیه

1- آثار اجتماعی تقلید دینی
2- آداب سلام و احکام آن در اسلام
3- آسیب شناسی حجیت خبر واحد
4- آیات الأحکام (نکاح و ارث)
5- آیا خمس حق وحدانی است یا نه؟
6- آیا شرط فاسد موجب فساد عقد هست یا نه؟
7- آیا کفار مخاطب به احکام شرعی و مکلف به فروعند؟
8- اتصال ماء قلیل و نجاست کافر
9- اثبات قاعدیت قاعده وزر
10- اثبات ماه هلال
11- اثر اجازه
12- اثر معرفه النفس إلی الکمال
13- اجاره
14- اجاره بر اجاره
15- اجاره به شرط تملیک
16- اجاره رحم و آثار مترتب بر آن
17- اجتماع امر و نهی
18- اجتهاد
19- اجتهاد مطلق و متجزی
20- اجتهاد و شخصیت حقوقی (فقه و نهاد حقوقی استنباط)
21- اجرای حدود در عصر غیبت 
22- اجزاء
23- اجزاء فتوی المجتهد عند مغایرته مع فتوی المجتهد السابق
24- اجماع از دیدگاه شیعه و اهل سنّت
25- اجناسی که به آنها زکات تعلق می گیرد
26- اجیر و احکام آن در عقد اجاره 
27- احکام الکتاب (مصحف)
28- احکام الکتابه فی ابواب الفقه
29- احکام بیع زمانی و معاملات فصلی
30- احکام تجسّس در فقه و قانون
31- احکام تقاص حق مالی
32- احکام توریه و شرایط آن عندالفریقین 
33- احکام جنین
34- احکام حریم آب
35- احکام حضانت در فقه شیعه 
36- احکام خاص کعبه
37- احکام خسارت زائد بر دیه
38- احکام خنثی و تبدیل جنسیت 
39- احکام سقط جنین
40- احکام شروط ضمن عقد متعه
41- احکام صبی در عبادات
42- احکام صلاه الآیات
43- احکام ظروف (طلا و نقره)
44- احکام عبادت در قطب شمال و جنوب و کرات دیگر و ایستگاههای فضائی و سفینه فضائی
45- احکام غنا از دیدگاه محقق سبزواری
46- احکام فقهی امور مستحدثه در منا
47- احکام فقهی بسمله
48- احکام فقهی صلاه القضا (قضاء الوالدین)
49- احکام فقهی کلب
50- احکام نگاه به تصویر
51- احکام نگاه در فقه شیعه
52- احکام و شرائط خاص قرض الحسنه خانوادگی
53- احکام و ویژگی های جاسوس از منظر فقه
54- احکام اجازه و رد در عقد فضولی
55- احکام اراضی به حسب مالکیت آن
56- احکام ارتداد
57- احکام استثنائی زنان در فقه اسلامی
58- احکام السمع
59- احکام المیت
60- احکام اولیه و ثانویه
61- احکام اهل کتاب
62- احکام آبها
63- احکام بیع صرف و سلم
64- احکام پول
65- احکام ثانوی و ولائی ائمه(ع)
66- احکام جشن و شادمانی در اسلام
67- احکام جنین
68- احکام حضانت
69- احکام حیض
70- احکام خاصة اهل سنّت از دیدگاه امامیه
71- احکام خمس
72- احکام خنثی و تبدیل جنسیت
73- احکام روزة مسافر
74- احکام سقط جنین (یعنی خارج کردن جنین قبل از رسیدن زمان تولد)
75- احکام سمع در ابواب فقهیه
76- احکام عبادات غیرصلاتی در مسجد
77- احکام عبادی کودکان
78- احکام غصب فی الاعیان و المنافع
79- احکام فقهی اسلام دربارة مسلمان و کافر
80- احکام فقهی اوراق بهادار
81- احکام فقهی آلات قمار
82- احکام فقهی پول‌های جدید
83- احکام فقهی زمین
84- احکام فقهی طرق و شوارع
85- احکام فقهی کلیسا و کنیسه
86- احکام فقهی مربوط به قرآن
87- احکام فقهی مهریه
88- احکام فقیر در اسلام
89- احکام محاربه
90- احکام مربوط به تصویر ذوی الروح
91- احکام مرتد 
92- احکام مرتع ها
93- احکام مسافر
94- احکام مسجد و جایگاه آن
95- احکام نگاه
96- احکام نواصب، طهارت و نجاست، تصرف اموال آنها، وجوب قتل آنها و ...
97- احکام و حقوق کودک از نظر فقه و حقوق مدنی
98- احکام وطن
99- احیاء اراضی موات در حکومت اسلامی
100- اخبار تحلیل خمس
101- اختصاص خمس به ارباح
102- اختصاص خمس به فقیه حاکم
103- اختیارات حاکم در فقه امامیه 
104- اختیارات زوج نسبت به زوجه
105- اخذ اجرت بر واجبات
106- اخذ الأجره علی الواجبات و المستحبّات
107- اخذ به شفعه
108- اخلال به ترتب اعمال عمره و حج و اختلاف انظار فقها در منابع فقهی امامیه
109- ادله اثبات دعوی
110- ادله خیار غبن
111- ادله ضمانت
112- ادله فقهی الزام حکومتی حجاب
113- اذان
114- اذان از دیدگاه فریقین
115- اذن
116- اذن ولی در ازدواج باکره
117- اراضی
118- ارتداد
119- ارتداد در اسلام
120- ارتداد و احکام آن
121- ارتداد و کتب ضاله و آزادی اندیشه
122- ارتداد، موارد، احکام و آثار آن از دیدگاه صاحب جواهر
123- ارث انبیاء و قضیه فدک
124- ارث زن
125- ارث زن از دیدگاه امامیه و اهل سنت
126- ارث زوجه از عقار در فقه فریقین
127- ارث زوجین از دیدگاه فقه
128- ارزش و مالیت از دیدگاه فقه و اقتصاد
129- ارش الجنایه در فقه
130- ارکان حج در نگاه فریقین
131- ازدواج با بیگانگان
132- ازدواج با غیرمسلمان در فقه فریقین
133- ازدواج مسلم با غیرمسلم
134- ازدواج موقّت
135- اسباب الضمان
136- اسباب تعمیم حکم
137- استثناء وجه و کفّین از حرمت نگاه به زن
138- استثنائات ربا
139- استحاله
140- استحقاق منتسبین به هاشم از طرف مادر نسبت به خمس
141- استخبارات در اندیشه سیاسی اسلام
142- استصحاب تعلیقی
143- استصحاب در احکام
144- استصحاب در شبهات حکمیه 
145- استصحاب در شک در مقتضی
146- استصحاب عدم ازلی
147- استصحاب عدم ازلی با رویکرد به تطبیقات
148- استصحاب کلی
149- استصحاب و شبهات حکمیه
150- استطاعت در حج
151- استظلال
152- استظلال در حج و احکام آن
153- استعمال لفظ در اکثر از معنی
154- استقلال
155- استنباط قواعد معاملات و قراردادهای مستحدثه
156- استهلال
157- اسلام و جنسیت
158- اشتراط اتحاد آفاق در رؤیت هلال
159- اشتراط اعتکاف به مکان خاص
160- اشتراط اعلمیت در مرجع تقلید
161- اشتراط اعلمیت در ولی فقیه
162- اشتراط تثبیت نیه السفر فی جواز الافطار
163- اصاله الإشتغال فی الشک فی المکلف به
164- اصاله الزوم
165- اصاله الصحّه یا مشتق
166- اصاله الفساد در معاملات
167- اصحاب اجماع
168- اصل اول در خیار
169- اصل اولی در انتفاع و اکتساب نجاسات و متنجسات
170- اصل برائت عقلی و شرعی
171- اصل تألیف قلوب و آثار فقهی آن در فقه سیاسی
172- اصل در پرداخت دیه (مقادیر دیات در کتب فقهی)
173- اصل مثبِت
174- اصل مشروعیت در معاملات
175- اصل نفی ظلم در فقه
176- اصل و ظاهر
177- اصول فقه و دانش هرمنوتیک
178- اضطرار 
179- اضطراریات و تغییرات فیزیکی در حج
180- اعتبار اسلام الذابح
181- اعتکاف
182- اعراض از وطن
183- اعسار
184- اعلمیت در مرجع تقلید
185- افتراق آفاق
186- افراط و تفریط در امانت
187- افلاس
188- اقتصاد مشارکت
189- اقرار
190- اقرار العقلاء علی انفسهم
191- اقسام دلالات ثلاث از منظر فریقین
192- اقسام دیات قتل
193- اقسام عدّه و احکام آن
194- اقسام مرتد و احکام آن
195- اقلیت های دینی 
196- الاجزاء (فی اجزاء الماتی به بالامر الظاهری عن الامور به الواقعی)
197- الاحصار
198- الارتداد بین الشریعه الاسلامیه و حقوق الانسان
199- الاستنساخ و ما یتفرع علیه من احکام
200- الاعراض عن الملک
201- الاوامر و النواهی الارشادیّه
202- البحث عن أقسام الواجب
203- البیوع المنهیه
204- البیوع المنهیه بالحرمه التکلیفیه
205- التحقیق فی ادله الاثبات الدعوی
206- التحقیق فی الارتداد موضوعاً و حکماً
207- التسامح فی ادله السنن
208- الحجب فی الإرث
209- الزیاده فی الصلاه
210- السرقه و أحکامها فی الإسلام
211- العدول فی الصلاه
212- العموم، تعریفه و تقسیمه
213- القرائه فی الصلاه الیومیه
214- القرض و الدین و أحکامهما
215- الکراهه فی العبادات 
216- الکنائس و والبیع فی دار الاسلام
217- المهادنه
218- الوصیه
219- الوضع و الإستعمال
220- الولایه علی الصغیر فی العقود دراسه مقارنه
221- الولایه من قبل الجائر
222- امر به معروف و نهی از منکر از نگاه شیعه و اهل سنت
223- امر به معروف و نهی از منکر و آزادی
224- امکان تعبد به ظن
225- امنیت اجتماعی از نگاه شریعت اسلام
226- امنیت از دیدگاه اسلام
227- امنیت سیاسی و اجتماعی از دیدگاه فقهای معاصر شیعه
228- امور حسبیه
229- انحلال علم اجمالی
230- انفال
231- انفساخ عقد در نکاح، بیع، اجاره از دیدگاه فقه و قانون
232- انفعال الماء القلیل
233- انقلاب النسبه
234- انواع استحاضه و احکام آن
235- انواع قیاس و جایگاه آن عندالفریقین
236- اوفوا بالعقود در فقه عامه وخاصه
237- اوقات الصلاه و جمع بین الصلاتین
238- اولیاء عقد
239- اهداء اعضاء
240- اهلیت اشخاص حقوقی در وقف
241- بازشناسی قلمرو ربای معاملی
242- بانکداری در اسلام
243- بحوث حول الغیبه
244- بدعت عند الفریقین از منظر فقه
245- برائت شرعیه
246- برائت عقلیه
247- بررسی ابعاد فقهی کودکان نا مشروع
248- بررسی اتحاد یا عدم اتحاد موضوعی محاربه و افساد فی الارض از دیدگاه فقه شیعه
249- بررسی احکام حج بذلی
250- بررسی احکام صید ماهی از دیدگاه فریقین
251- بررسی احکام فقهی اسکناس
252- بررسی احکام فقهی مجهول المالک
253- بررسی احکام فقهی ولد الزنا
254- بررسی احکام مختص به سادات بنی هاشم در فقه (با عنایت به حد یأس در زنهای سیده)
255- بررسی احکام آبزیان
256- بررسی احکام تقلید
257- بررسی احکام حکومتی و ولائی
258- بررسی احکام سجده
259- بررسی احکام فقهی مطبوعات
260- بررسی احکام مکان مصلی
261- بررسی اخبار علاجیه در باب تعارض و تعادل و تزاحم
262- بررسی اخبار من بلغ
263- بررسی اختلافات فقهی امامیه و شافعیه در بحث ازدواج و طلاق
264- بررسی ادله وجوب تعیینی نماز جمعه
265- بررسی ادله استصحاب (از سیره و ظن و اجماع و اخبار)
266- بررسی ادله سنگسار
267- بررسی اصولی اطلاق لفظی و اطلاق مقامی و جایگاه آن دو در فرآیند استنباط حکم شرعی
268- بررسی اقوال در مسأله حکم فقهی جلوگیری از بارداری به صورت موقت و دائم
269- بررسی امکان تعمیم عوامل مجوز فسخ نکاح در فقه اسلامی
270- بررسی انظار علماء در مقدمات مفوّته
271- بررسی آثار فقهی و حقوقی فناوری DNA (شبیه سازی)
272- بررسی آراء و روایات پیرامون بسم الله الرحمن الرحیم 
273- بررسی آیات الاحکام حجاب و عفاف
274- بررسی آیات اهل برائت
275- بررسی آیات دالّ بر حجیت خبر واحد
276- بررسی آیات مورد استناد امام حسین(ع)
277- بررسی بحث توثیقات عامه با نگاه به نظرات امام خمینی و مرحوم خویی(ره)
278- بررسی بحث قبله در نماز
279- بررسی به شرط بلوغ، رشد، و عقل در معاملات بالمعنی الاعم از منظر فقه خاصه و عامه
280- بررسی تساوی دینی زن و مرد
281- بررسی تطبیقی ارث زن ازدیدگاه شیعه و سنت
282- بررسی تطبیقی جایگاه مصلحت در فقه امامیه و اهل سنت
283- بررسی تطبیقی روش فقهی آیه اله بروجردی و آیه اله خوئی (مطالعه موردی کتاب الصلاه)
284- بررسی تطبیقی شرط در معاملات از منظر شیخ انصاری و سیدمحمدکاظم یزدی و صاحب جواهر
285- بررسی تطبیقی شروط ذبح حیوانات در فریقین
286- بررسی تطبیقی طواف در مذاهب مختلفه
287- بررسی تطبیقی قاعده لاضرر درفقه
288- بررسی تطبیقی قلمرو عقل در استنادات فقهی مرحوم امام و آقای خوئی(ره)
289- بررسی تطبیقی ماهیت دیه در فقه
290- بررسی تطبیقی موانع ارث (اختلاف در دین) از نگاه عامه و خاصه
291- بررسی تطبیقی وضو در فقه فریقین
292- بررسی تعارض غیرمستقر در ادله شرعیه
293- بررسی تعارض فقه و حقوق در تطبیق قاعده عسر و حرج بر مسائل فقه خانواده
294- بررسی تفصیلی آیات الاحکام کیفری
295- بررسی تولید غیرطبیعی از طریق شرعی
296- بررسی جایگاه پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) درباره تشریح احکام
297- بررسی جایگاه عقل در استنباط احکام شرعی
298- بررسی جرائم صغار و مجانین از منظر حقوق و روایات اهل بیت(ع)
299- بررسی جهاد و دفاع از دیدگاه فقه امامیه و اهل سنّت
300- بررسی حجیت ظواهر قرآن از دیدگاه شیعه و سنی
301- بررسی حجیت قیاس و اجماع از نظر فریقین
302- بررسی حجیت مثبتات اصول و امارات
303- بررسی حجیت و اعتبار مشتق اصولی و موارد جریان آن در ابواب فقهی
304- بررسی حدیث رفع
305- بررسی حرمت خون مسلمان در روایات و آیات
306- بررسی حسن و قبح عقلی از نظر عدلیه و اشاعره و کشف یا عدم کشف حکم شرعی از آن
307- بررسی حقوق اجتماعی زن و امامت جماعت و مرجعیت
308- بررسی حقوق ارتفاقیه در فقه
309- بررسی حکم انکار ضروری دین از دیدگاه فریقین
310- بررسی حکم ایذاء و مصادیق آن 
311- بررسی حکم ذبایح اهل کتاب در منابع احکام
312- بررسی حکم رحم جایگزینی و مسائل مربوط به آن
313- بررسی حکم رقص در فقه شیعی
314- بررسی حکم شرکت های هرمی
315- بررسی حکم فقهی تجسس و موارد استثنائی آن
316- بررسی حکم فقهی کارمزد وام
317- بررسی حکم لقیط و شروط یابنده آن
318- بررسی حکم هتک حرمت مقدسات
319- بررسی حکم رشوه در فقه شیعه
320- بررسی حکم فقهی تجسس و موارد استثنای آن
321- بررسی حکم فقهی وجوب خمس در معادن
322- بررسی حکم معاطات و انظار متقدمین و متأخرین در این رابطه
323- بررسی دلالی و سندی روایات عرضه روایات بر کتاب و سنت 
324- بررسی ذاتی بودن حجیت قطع
325- بررسی رجال کامل الزیارات
326- بررسی روایات قیام‌های قبل از قیام امام زمان(عج)
327- بررسی سرقت های دیجیتالی در فقه و حقوق اسلامی
328- بررسی سیر تاریخی حکم تقلید در فروع دین (از منظر فقه خاصه و عامه)
329- بررسی شخصیت رجالی و حدیثی علی بن ابی حمزه بطائنی
330- بررسی شخصیت رجالی و حدیثی محمدبن سنان
331- بررسی شرائط طواف
332- بررسی شرط اجتهاد در قاضی
333- بررسی شرط اجتهاد در قاضی (شامل بررسی ادله، چگونگی اثبات یا عدم اثبات آن برای قاضی)
334- بررسی شرط اجتهاد قاضی در فقه خاصه و عامه
335- بررسی شرط رشد از منظر فقه شیعه و عامه
336- بررسی شرطیت اذن پدر در ازدواج دختر
337- بررسی شروط مخالف کتاب و سنّت و نقش آن
338- بررسی عدالت و موجبات و نواقص آن و شرائط آن در مرجعیت
339- بررسی عدّه و آثار آن در فقه امامیه
340- بررسی فقهی احکام حیوانات بحری
341- بررسی فقهی احکام سوگند در قضا
342- بررسی فقهی اخلاق خبرنگاری
343- بررسی فقهی ادله وجوب قربانی در منا و امکان تغییر آن بر اساس مقتضیات زمان
344- بررسی فقهی اذان و اقامه
345- بررسی فقهی اذن زوج
346- بررسی فقهی ارتباط دختر و پسر
347- بررسی فقهی استخاره
348- بررسی فقهی استعانت در وضو
349- بررسی فقهی استعمال مواد مخدر
350- بررسی فقهی استفاده از غناء در قرائت قرآن کریم
351- بررسی فقهی اطاعت والدین
352- بررسی فقهی اعانت، تعاون و معاونت بر اثم
353- بررسی فقهی اقتصادی ویژگیهای نظام مالی اسلامی و برخی ابزارهای آن
354- بررسی فقهی الکل و فرآورده های آن
355- بررسی فقهی اماکن تغییر مسافر
356- بررسی فقهی انکار ضروری دین
357- بررسی فقهی بازار بورس
358- بررسی فقهی بازاریابی شبکه‌ای
359- بررسی فقهی بیت المال
360- بررسی فقهی بیت المال عند الامامیه 
361- بررسی فقهی پوشش زن در فقه امامیه
362- بررسی فقهی تبعیت 
363- بررسی فقهی تسبیحات اربعه درنماز
364- بررسی فقهی تطبیقات قاعده الزام
365- بررسی فقهی تعزیرات با تأکید بر مصداق شناسی
366- بررسی فقهی تغییر جنسیت و احکام آنها
367- بررسی فقهی تنجیم از نگاه فریقین
368- بررسی فقهی توبه
369- بررسی فقهی حبس به عنوان تعزیر
370- بررسی فقهی حج براساس وصیت
371- بررسی فقهی حد زنا
372- بررسی فقهی حقوق مالی (تحجیر و...)
373- بررسی فقهی حقوقی ساخت و استفاده از وسایل کشتار جمعی
374- بررسی فقهی حکم توهین به مقدسات ادیان
375- بررسی فقهی خیار حیوان
376- بررسی فقهی دم در صلاه
377- بررسی فقهی دیه اطراف
378- بررسی فقهی ربای قرضی از دیدگاه فریقین
379- بررسی فقهی روش های عرفی رهن و اجاره 
380- بررسی فقهی ریش تراشی
381- بررسی فقهی سعی موضوعاً و حکماً
382- بررسی فقهی شرکت های هرمی
383- بررسی فقهی شرکت و مصادیق جدید آن
384- بررسی فقهی شروطی که در عقدنامه های ازدواج آمده است (بررسی فقهی شروط ضمن عقد)
385- بررسی فقهی صدقه غیر زکات
386- بررسی فقهی طلاق قضائی
387- بررسی فقهی عقد بیمه
388- بررسی فقهی عملیات استشهادی
389- بررسی فقهی غسل جنابت از دیگر غسل ها
390- بررسی فقهی قاضی تحکیم 
391- بررسی فقهی قاعده اضطرار
392- بررسی فقهی قراردادهای مستقبلیات، اختیارات و فروش استقراضی از دیدگاه فقه امامیه و عامه
393- بررسی فقهی کارگزاران
394- بررسی فقهی کلیسا و کنیسه
395- بررسی فقهی لهو
396- بررسی فقهی لهو و لعب آلات موسیقی
397- بررسی فقهی ماهیت عقد سرقفلی و لوازم و آثار مترتب بر آن
398- بررسی فقهی ماهیت قبله
399- بررسی فقهی مبطلات اختلافی
400- بررسی فقهی محرمات احرام نسبت به بانوان
401- بررسی فقهی مسابقات مستحدثه 
402- بررسی فقهی مسأله تعدد زوجات
403- بررسی فقهی مسأله شبیه سازی انسان
404- بررسی فقهی مسکرات با مصادیق جدید
405- بررسی فقهی مطهریت زمین
406- بررسی فقهی معاملات اینترنتی
407- بررسی فقهی معاملات بانکی
408- بررسی فقهی مکان قربانی درحال حاضر
409- بررسی فقهی مواد مخدر
410- بررسی فقهی موجبات ضمان قهری
411- بررسی فقهی نفقه زوجه
412- بررسی فقهی نماز قضای والدین
413- بررسی فقهی نواقض الوضوء
414- بررسی فقهی و حقوقی طلاق غیابی و وکالتی
415- بررسی فقهی و حقوقی وقف بیت المال ازدیدگاه فریقین
416- بررسی فقهی وطن
417- بررسی فقهی ولایت زن و گستره آن
418- بررسی فقهی همراه داشتن اجزاء میته در نماز
419- بررسی فقهی هنر نمایش 
420- بررسی قاعده فقهی من ملک و نسبت آن با قاعده اقرار
421- بررسی قاعده وجوب رفع ضرر محتمل و آثار آن
422- بررسی فقهی وقف سهام
423- بررسی کاهش ارزش پول
424- بررسی کیفیت و احکام تشهد
425- بررسی ماهیت جعاله و تطبیق آن بر معاملات روز
426- بررسی ماهیت مقدمات حکمت در علم اصول فقه
427- بررسی مبانی حجیت قول رجالی
428- بررسی مبانی خرید و فروش و هبه اعضای بدن
429- بررسی مبانی رجالی محقق خوئی
430- بررسی مبانی فقهی تقریب مذاهب
431- بررسی مبانی فقهی حفظ محیط زیست
432- بررسی مبانی فقهی ربای قرضی از دیدگاه فریقین
433- بررسی مبانی فقهی وصیت میت مسلمان در اهداء اعضایش از حیث نفوذ و دیه
434- بررسی مجعول در باب امارات
435- بررسی محدوده حرم مکه و احکام فقهی آن
436- بررسی مسأله ارث زوجه از زمین عندالفریقین
437- بررسی مسأله تعلق خمس به عین یا ذمه
438- بررسی مسأله جزیه در فقه اسلامی
439- بررسی مسأله قرآن بین دو عمره
440- بررسی مسائل فقهی حقوقی عیوبی که سبب فسخ نکاح می شود
441- بررسی مشرب اصولی شیخ محمدحسین اصفهانی
442- بررسی معانی قصد در فقه
443- بررسی مقایسه ای و تطبیقی ارتداد
444- بررسی مقدمات دلیل انسداد
445- بررسی ملازمه بین حکم عقل و شرع
446- بررسی موارد اختلاف احکام مسلمان و کافر
447- بررسی موارد اختلاف اخباریون و اصولیون
448- بررسی موارد جواز بیع وقف از نظر امام و صاحب جواهر
449- بررسی مواقیت احرام در حج عمره
450- بررسی نجاسات معفو در صلاه
451- بررسی نظریه حصر زکات در عناوین تسعه
452- بررسی نقاط اختلاف طلاق بین فریقین
453- بررسی نقش حوادث در اعتقاد به خداوند
454- بررسی نهاد بیع الخیار در نگاه فقه اسلامی
455- بررسی و تحلیل انواع تعلیلات شرعی با رویکرد تطبیقی
456- بررسی و تحلیل سوء ظن و احکام آن از نظر فقه
457- بررسی و نقد تئوری تساوی دیه زن و مرد
458- بررسی واجبات احرام
459- بررسی وجوب جزئیت سوره کامل برای نماز
460- بررسی همه جانبه حقیقت هدایت در قرآن و اقسام آن
461- بغی و تمرّد در حکومت اسلامی
462- بقاء بر جنابت در صوم موضوعاً و حکماً
463- بلوغ دختران
464- بیع الوقف
465- بیع خیار و کاربرد آن در بانکداری
466- بیع زمانی، ماهیت و آثار آن از دیدگاه فقهاء
467- بیع صرف
468- بیع فضولی
469- بیع و شراء منی برای استفاده محلله و انتفاع معتدبه مثل باروری و تقویت
470- بیع وقف
471- پاسخگوئی به شبهات ازدواج موقت
472- پذیرش سرپرستی از حاکم غیر مأذون
473- پژوهشی فقهی پیرامون شیوه های نوین تولید مثل
474- پژوهشی فقهی پیرامون فرزند خواندگی در اسلام
475- پوشش
476- پوشش بانوان در برابر محارم
477- پوشش لباس و زیورآلات خاص جنس مخالف
478- پیوند اعضاء از اشخاص فوت شده و مرگ مغزی از دیدگاه فقه
479- پیوند اعضاء از دیدگاه فریقین
480- تابعیت ولی فقیه از منظر فقهی
481- تأثیر اعسار زوج در حق حبس زوجه
482- تأثیر ضرورت و مصلحت بر شرایط و اختیارات قاضی 
483- تأثیر عقد نکاح صغیره در نشر حرمت
484- تأثیر موافقت یا مخالفت کتاب در حجیت خبر و در ترجیح اخبار متعارضه 
485- تبدیل سنه
486- تبعیض در تقلید
487- تبیین تئوریک روابط مسلمین با اهل کتاب
488- تبیین ماهیت واجب تعبدی و توصلی مقتضای اصل
489- تجرّی
490- تحدید کرّ
491- تحقیق پیرامون حکم ارتداد در اسلام و حقوق بشر
492- تحقیق در اوقات صلاه
493- تحقیقی پیرامون مبادی اجتهاد
494- تحلیل خمس
495- تحلیل روش شناسی تفسیر آیات الاحکام در روایات
496- تحلیل فقهی ربا در پول
497- تحلیل فقهی و حقوقی توبه از منظر اسلام
498- تحلیل و بررسی اجماع از دیدگاه فریقین
499- تحلیل و تحقیق، تدرء الحدود بالشبهات
500- تحلیلی پیرامون آیه شریفه خمس
501- تحلیلی در تقسیم گناه به صغیره و کبیره از منظر فقه
502- تخصیص آیات قرآنیه به روایات شریفه و نتایج آن در احکام الهیه
503- تخییر بین قصر و اتمام نماز ¬در مکانهای چهارگانه (مسجدالحرام، مسجدالنبی، مسجد کوفه و حرم امام حسین(ع))
504- تداخل در اسباب و مسببات
505- تدلیس در عقد احکام و آثار آن
506- تدلیس در معاملات
507- ترتّب
508- ترقیع یا پیوند اعضاء
509- تروک احرام
510- تزاحم بین حقوق فرد و جامعه
511- تزاحم ولایت فقهاء با فقیه حاکم
512- تسامح در ادله سنن
513- تسرّی وجوب زکات
514- تسلیم در نماز
515- تشرّفات در عصر غیبت، بایدها و نبایدها
516- تشویق و تنبیه کودکان از منظر فقه شیعه 
517- تشهّد
518- تصحیح رساله خطی مذاکرات فقهی و اصولی شیخ جعفر شوشتری و انصاری
519- تصدی مناصب ولایی توسط زنان از نگاه کتاب و سنت
520- تصرفات نافذ صبی
521- تصویر ذوی الارواح
522- تطبیق معاملات بانکی بر جعاله
523- تطبیقات الاصول فی علم الفقه
524- تطوّر مسأله تعارض الادله
525- تطهیر و تنجیس قرن
526- تعارض استصحابین
527- تعاطی المخدرات احکام فقهیه و آثار اجتماعیه
528- تعداد زوجات
529- تعریف محاربه و احکام آن 
530- تعزیرات
531- تعقیم در اسلام
532- تعلق خمس به عین
533- تعلیق در عقود و ایقاعات
534- تعویض السند
535- تعیین اصول مقارنه در وجه حجیت ظواهر
536- تعیین معیار سیادت (از جهت اعتبار انتساب به هاشم از طریق پدر)
537- تغلیظ دیه (زیاد شدن دیه قتل)
538- تغییر جنسیت با نگاه به مسائل جزایی آن
539- تفاوت حدود و تعزیرات
540- تفاوت حق و حکم
541- تفاوت زن و مرد در احکام ارث
542- تفاوت های زن و مرد در صلاه
543- تفاوت های فقهی زن و مرد
544- تفسیر و تأویل 
545- تقاص
546- تقدیر مسافت شرعی در صلاه مسافر
547- تقسیم الخمس الی سهم الإمام و سهم السّاداه
548- تقلید میت
549- تقلید، موارد احکام و آثار آن از دیدگاه صاحب جواهر
550- تقیه
551- تقیه و نقش آن در فقه و نظام اسلامی
552- تلف قبل القبض
553- تمسّک به عام در شبهات مفهومیه و مصداقیه 
554- تمسّک به عام در شهادت
555- تملیک سهم امام
556- تناسب حکم و موضوع
557- تناسب های ساختاری بلاغی در قرآن (در ده جزء ابتدائی قرآن)
558- تنبیه
559- تنجیس متنجس
560- تنجیم
561- توبه
562- توثیقات خاصه و عامه در رجال
563- تورم و آثار فقهی آن
564- تیمم که آن را طهارت ترابیه می گویند و این که کیفیت آن چگونه است
565- ثروت های طبیعی
566- جایگاه اجماع در کلام متأخرین شیعه
567- جایگاه اجماع در منظر امامیه و عامه
568- جایگاه امنیت در فقه شیعه
569- جایگاه بحث هیئت در علم اصول
570- جایگاه حبس در فقه اسلامی و قوانین مدون 
571- جایگاه رأی مردم و مشروعیت حکومت اسلامی
572- جایگاه سیره عقلائیه
573- جایگاه شهرت و سیره در استنباط احکام
574- جایگاه عرف در استنباطات فقهی
575- جایگاه عقل در استنباط احکام
576- جایگاه عقل در استنباط احکام از دیدگاه امام خمینی(ره)
577- جایگاه عقل در فقه
578- جایگاه فقهی حج کودکان
579- جایگاه قرآن در استنباط
580- جایگاه قرض از منظر مذهب شیعه و اهل سنّت
581- جایگاه کتاب عزیز در حجیت اخبار و روایات
582- جایگاه نظام مالیاتی در اسلام
583- جایگاه نیت در عبادات اسلامی
584- جرائم صغار و مجانین
585- جریان المعاطاه فی الإجاره
586- جزیه و احکام آن در فقه اسلامی و چگونگی اخذ آن در زمان غیبت
587- جمع حکم واقعی و ظاهری
588- جنابت
589- جنابت زن با انزال
590- جواز اجتماع امر و نهی در یک چیز
591- جواز فقهی لعن از دیدگاه دین مقدس اسلام
592- جواز نظر به وجه و کفّین اجنبیه
593- جهاد ابتدایی و آزادی
594- جهاد ابتدایی در زمان غیبت کبری
595- جهاد و دفاع
596- چالش های حقوق زنان در فقه اسلامی
597- حجر و آثار فقهی آن
598- حجر و معامله محجورین
599- حجیت استصحاب در جریان استصحاب عدم ازلی 
600- حجیت اصل برائت از نظر سنّت
601- حجیت اقوال رجالین
602- حجیت بینه و عدل واحد
603- حجیت خبر واحد در غیر احکام
604- حجیت دلیل عقلی از دیدگاه شهید صدر(ره)
605- حجیت ظن در اعتقادات
606- حجیت ظواهر
607- حجیت ظهور
608- حجیت عام با اجمال مخصص
609- حجیت عقل
610- حجیت علم قاضی
611- حجیت علم قاضی از راه تشخیص آزمایشگاهی
612- حجیت قول رجالی
613- حجیت قول لغوی
614- حجیت مرسلات صدوق از دیدگاه فقهاء
615- حجیت ید مسلمان و سوق مسلمین
616- حجیه خبرالثقه فی الموضوعات حساً وحدساً
617- حدّ مطاف
618- حدود اعتبار اخبار آحاد
619- حدود پوشش زن در نماز و غیرنماز
620- حدود دخالت حاکم اسلامی (ولی فقیه) در حریم خصوصی افراد
621- حدود قوامیّت مرد به همسر در فقه شیعه
622- حدود معاشرت با نا¬محرم از دیدگاه فقه
623- حدیث رفع
624- حدیث رفع از نگاه اصول مقارن
625- حدیث لاتعاد
626- حرمان الزوجه من العقار عند الامامیه
627- حرمت اضرار به نفس و گستره آن از منظر فقه امامیه 
628- حرمت اعانه بر اثم
629- حرمت خرید و فروش کتب ضالّه
630- حرمت ربا در مذاهب اسلامی
631- حرمت قیمت گذاری حاکم و حدود آن
632- حرمه الاعانه علی الاثم و العدوان
633- حریم در فقه و حقوق
634- حریم در فقه وحقوق
635- حسبه و دولت
636- حضانت کودک پس از جدائی والدین
637- حق الله و حق الناس در مقررات کیفری
638- حق الماره
639- حقّ الناس
640- حق النشوز و الشقاق
641- حق قصاص و دیة‌ غیرمسلمان
642- حق و حکم
643- حقوق اقلیت‌های دینی
644- حقوق دختر در اسلام از دیدگاه آیات و روایات
645- حقوق زن و مرد در طلاق
646- حقوق زن و مقتضیات زمان
647- حقوق زوجین در فقه شیعه
648- حقوق کیفری زن
649- حقوق مالی زن
650- حقوق متقابل اقلیت های مذهبی در حکومت اسلامی
651- حقوق متقابل بیمار و طبیب
652- حقوق متقابل زوجین در فقه و قانون
653- حقوق متقابل والدین و اولاد از منظر فقه
654- حقوق والدین
655- حقوق همسر در اسلام
656- حقیقت ادعائی
657- حقیقت تسبیح و آثار تربیتی آن در آینه وحی
658- حقیقت و ماهیت موسیقی غنا
659- حقیقی یا حکمی بودن زوجیت مطلقه رجعیه
660- حکم احیاء موات در اراضی
661- حکم اراضی خراجیه 
662- حکم اقتداء به غیر شیعه در نماز جماعت (بررسی شرط ایمان در نماز جماعت)
663- حکم اکل اللحوم المستورده 
664- حکم التأمین فی الصلاه (حکم آمین گفتن در نماز)
665- حکم الذبائح بالآلات المکانیکیه الحدیثه
666- حکم بازیگری زن در تئاتر و فیلم 
667- حکم بیع سلاح و به کارگیری انواع سلاح در مقابل دشمن
668- حکم تشریح در فقه اسلامی
669- حکم حاکم اسلامی به ثبوت رؤیت هلال
670- حکم حاکم در رؤیت هلال
671- حکم حکومتی (تعریف و قلمرو)
672- حکم حیله های فرار از ربا و فلسفه تحریم ربا
673- حکم خاطی و جاهل در حکم و موضوع
674- حکم خمس در زمان غیبت و مصرف آن
675- حکم خمس هدیه
676- حکم ربای تولیدی
677- حکم زکات در غیر موارد نه گانه
678- حکم سقط جنین در فقه فریقین
679- حکم شرط فاسد
680- حکم شرعی از دیدگاه امام
681- حکم ظن در افعال و رکعات نماز
682- حکم غناء مطرب از نظر عقل و نقل
683- حکم فقهی تجسس
684- حکم فقهی مدیریت کلان زن
685- حکم کتب و امواج ضلال
686- حکم مجسمه
687- حکم مسافر در سفر شغلی
688- حکم مطهریت زمین و آفتاب
689- حکم منکر ضروری دین
690- حکم نکاح موقت نزد فریقین
691- حکم نگاه به زنان بد حجاب مسلمان
692- حکم نماز مسافر در زمان حاضر
693- حکم وضعی قرض ربوی
694- حکومت
695- حل تعارض ادله برائت و احتیاط در شبهات حکمیه
696- حل تعارضات فقه و حقوق بشر
697- حمل فعل مسلم بر صحّه
698- حیل شرعی
699- حیل فرار از ربا
700- خبر واحد
701- ختنه دختران بدعت است یا سنت؟
702- خراج
703- خرید و فروش اعیان نجسه
704- خرید و فروش دین و کاربرد آن در معاملات بانکی
705- خسارات مازاد بر دیه
706- خطابات قانونی در اندیشه امام خمینی(ره)
707- خطابات قانونیه
708- خطوط کلی نظام مالی اسلامی با رویکرد زکات و خمس
709- خلط تشریع و تکوین
710- خلود در دوزخ
711- خمس
712- خمس ارتفاع قیمت
713- خمس در ارباح مکاسب (مطلق الفوائد است یا فائده مکتسبه)
714- خمس رأس المال
715- خمس فاضل مؤونه السنه من ارجاح المکاسب
716- خمس فایده
717- خمس مال مخلوط به حرام
718- خمس معادن
719- خمس منافع کسب
720- خمس هدیه از منظر امامیه
721- خوانندگی
722- خوردن سنگ به جمره
723- خیار تدلیس
724- خیار عیب
725- خیار غبن
726- خیار مجلس
727- دارالاسلام، احکام و مسائل آن در فقه سیاسی شیعه
728- دخالت های بجا و بیجای فلسفه در کفایه الاصول
729- در قلمرو اثبات توحید
730- دراسه و تحلیل حول اخبار العلاجیه
731- دفن میت در مسجد 
732- دلالت استصحاب و لزوم معاطاه
733- دلالت نهی بر فساد
734- دلیل انسداد
735- دور الابراء فی الفقه الامامیه 
736- دور العداله فی الفقه الاسلامی
737- دوران الأمرین الأقل و الأکثر
738- دولت، الزام یا عدم الزام شهروندان به رعایت حجاب
739- دیه اقسام قتل
740- دیه زن
741- دیه المنافع
742- دیه النفس
743- دیه و قصاص زن و مرد در فقه
744- ذبح و شکار حیوانات
745- ذبیحه اهل کتاب
746- ذبیحه کفار در عصر حاضر
747- ذکر ادله بیان
748- رابطه عقل و دین از دیدگاه ابن رشد و توماس
749- رابطه فرد و دولت در اندیشه فقیهان شیعه
750- رابطه فقه (تمام ابواب فقهی) با حکومت
751- راز تفاوت در تقدم و تأخرها
752- راههای تحقق نَسَب
753- راههای ثبوت هلال
754- راههای رهایی از ربا
755- ربا و مسائل مستحدثه آن
756- ربای قرضی
757- رجعت (ادامه حجت خدا بر روی زمین)
758- رجم
759- رحم جایگزینی
760- رساله فی استظلال محرم
761- رساله فی الطواف
762- رساله فی النیه و العباده
763- رشد، آثار و احکام آن در فقه اسلامی 
764- رشوه
765- رمی جمرات
766- روابط اخلاقی مسلمانان با غیرمسلمانان از دیدگاه قرآن
767- روزه عاشورا سنّت نبوی، آری یا خیر؟
768- روش استنباط نظام اقتصادی اسلام
769- روش تقسیم ترکه
770- روش فقاهتی صاحب حدائق(قدس سره)
771- رهبانیت عملی، گذر از مشکلات برخی احکام
772- رؤیت هلال با چشم مسلّح و غیرمسلّح
773- رؤیت هلال و طرق اثبات آن
774- ریا در اسلام
775- ریا در عبادات
776- زکات
777- زکات غلات اربع
778- زکات فطره چه کسانی بر انسان واجب است؟
779- زکات مال التجاره از دیدگاه فریقین
780- زنانی که ازدواج با آنها حرام است و محرم نیستند
781- زندان
782- سابّ النّبی و الإمام(ع) و أحکامه
783- ستر زن در نماز، خانه و اجتماع
784- ستر و ساتر در نماز و غیرنماز
785- ستر و نظر از منظر احکام شرع
786- سجده
787- سرایه النجاسه فی البواطن و بدن الحیوانات
788- سرپرستی وصی برای اصول صغیر
789- سعادت در فلسفة سیاسی اسلام
790- سعی و احکام آن
791- سقط جنین
792- سکنی المطلقّه 
793- سلام
794- سنت، منبع استنباط احکام (اصولی)
795- سوق مسلمین
796- سیر تحول اجتهاد
797- سیره عقلاء
798- سیره عقلاء و ارتکاز عقلاء نسبت به سیره قدیمه و جدیده
799- شبهه حکمیه و موضوعیه
800- شبهه محصوره و غیرمحصوره
801- شبهه مصداقیه
802- شبیه سازی انسان از دیدگاه حلیت
803- شرایط جریان اصول
804- شرایط وجوب حجت الاسلام
805- شرائط اصول عملیه
806- شرائط الجماعه
807- شرائط الشاهد
808- شرائط بایع و مشتری در معامله
809- شرائط ثبوت حد سرقت
810- شرائط جماعت و محدوده آن
811- شرائط حاکم اسلامی بر اساس عقل و کتاب و سنت 
812- شرائط ذابح در حلیت ذبیحه
813- شرائط رضاع درفقه اسلامی
814- شرائط ضمن عقد در نکاح و سایر عقود
815- شرائط ضمن عقد نکاح
816- شرائط قاضی در فقه امامیه
817- شرائط قسامه
818- شرائط قصاص
819- شرائط قصر
820- شرائط مال مرهون
821- شرائط مشترک اجراء اصول عملیه
822- شرائط نائب در حج
823- شرائط نشر حرمت در رضاع
824- شرائط و صفات قاضی
825- شرائط و مراحل امر به معروف و نهی از منکر
826- شرط استقبال در صلاه
827- شرط تضمین سرمایه در عقد مضاربه
829- شرط ذکوریت با رویکرد اعتبارآن در مرجعیت، قضاوت و ریاست جمهوری
830- شرط عدالت امام جماعت
831- شرط متأخر
832- شرطیت اذن معصوم در جهاد ابتدائی
833- شرطیت عدالت در ابواب مختلف فقهی
834- شرکت در فقه اسلامی
835- شروط ابتدائی
836- شروط باطل و اقسام و احکام آن در عقد
837- شروط متعاقدین در مذاهب خمسه 
838- شروط و احکام فقهی آن
839- شریعت سمعه و تطبیقات آن
840- شطرنج
841- شعائر حسینی درآئینه فقه
842- شک در رکعات نماز یومیه
843- شهادت
844- شهادت زنان در فقه اسلامی
845- شهرت
846- شهرت از دیدگاه صاحب الریاض
847- شیردهی و احکام رضاع
848- صحیح و اعم
849- صفات القاضی فی الفقه الامامیه
850- صلاه الجماعه
851- صلاه العیدین علی مذهب الامامیه
852- صلاه المسافر (با قید طیّ المسافه یوماً)
853- صله رحم
854- صلوه الرجل و المرأه فی مکان واحد
855- صور قبض در انواع بیع
856- صوم مسافر موضوعاً و حکماً
857- صید
858- صید ماهی
859- صیغه البیع
860- ضرورت نص بر امام از نظر مذاهب اسلامی
861- ضرورت و وجوب حجاب
862- ضروری در فقه اسلامی
863- ضمان در عقد اجاره 
864- ضمان در عقود امانی
865- ضمان شرط فعل در عقد ازدواج
866- ضمان طبیب در فقه
867- ضمان قهری
868- ضمان مقبوض به عقد فاسد
869- ضمان منافع
870- ضمانت مربوط به دابّه و خصوص وسایل نقلیه
871- طرح اثبات دعوی
872- طرق تصحیح العباده بالترتب
873- طرق حفاظت معنوی اشخاص در فقه شیعه
874- طلاق حکمی
875- طنز و فکاهی از نظر فقه اسلامی
876- طواف و محدوده آن
877- طهارت کافر در مذاهب فقه جعفری و حنفی
878- طهارت و نجاست اهل کتاب
879- طیب در احرام
880- عام و خاص
881- عبادات اطفال ممیز
882- عبادات الصبی و معاملاته
883- عبادات صبی و دلیل مشروعیت آن
884- عدالت در فقه اسلامی
885- عدل الهی
886- عدل و تعصب
887- عدّه
888- عرف در فقه
889- عسر و حرج
890- عقد استقناع
891- عقد التأمین
892- عقد الوکاله
893- عقد بیمه و پاسخ به شبهات آن 
894- عقد فاسد بیع و آثار آن
895- عقل و سیر تحول آن در اصول فقه
896- عقل و سیره عقلاء در فقه و اصول فقه
897- علاج تعارض با جمع عرفی
898- علامه الإمامه مع الرساله
899- علت احکام
900- علت جعل مهریه زوجه، تمکین وی است یا تحقق عقد؟
901- علل انحلال عقد
902- علم اجمالی و منجزیت آن
903- علی بن حمزه بطائنی از منظر رجال، احادیث و فقه
904- عنصر اراده و نقش آن در قراردادها
905- عوامل و موانع تکامل انسان در قرآن و روایات
906- عیوب مجوزه فسخ نکاح در فقه اهل بیت
907- غالیان از دیدگاه ائمه(ع)
908- غرر در فقه
909- غروب شرعی
910- غضب از دیدگاه شیعه و سنّی
911- غلاه
912- غناء و موسیقی
913- غنائم
914- فاصله دو عمره
915- فرزندخواندگی و حکم آن در شرع مقدس
916- فرق ذهبیه
917- فروش و تبدیل موقوفات
918- فروع مترتب بر حفظ نفس محترمه
919- فعالیت شرکت های هرمی از منظر فقه
920- فقه الاداره (مفهوم، محتوا، روش)
921- فقه الطب با گرایش معاینات پزشکی و انواع لقاح
922- فقه امام مهدی(عج)
923- فقه تطبیقی وقف
924- فقه سفر
925- فقه مقاصد شریعت
926- فقه و حقوق مستحدثه
927- فقه و هنرهای تصویری و تجسّمی
928- فلسفه علم اصول
929- فی الحکم المشرکین حیث الطهاره و النجاسه
930- فی بطلان العول فی الفرائض
931- فی حرمه اذان الثانی فی یوم الجمعه
932- فی ضبط الموارد التی یشترط فیها العداله 
933- قاعده اتلاف
934- قاعده اتلاف ـ اسراف
935- قاعده احسان و تطبیقات آن
936- قاعده استصلاح یا مصالح مرسله
937- قاعده اشتراک
938- قاعده اقرار
939- قاعده التقیه
940- قاعده الزام
941- قاعده¬ السنه لا تنقض الفریضه
942- قاعده الصحه فی فعل الغیر
943- قاعده الفراغ فی غیر الوضوء و الصلاه
944- قاعده القرعه
945- قاعده المؤمنون عند شروطهم 
946- قاعده الواحد و کاربرد آن در اصول فقه
947- قاعده الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها
948- قاعده امکان
949- قاعده اولیه در جواز ولزوم عقود
950- قاعده اهم و مهم
951- قاعده تجاوز و فراغ
952- قاعده تجاوز و فراغ از دیدگاه امام خمینی، خوئی و سید حکیم(ره)
953- قاعده جب
954- قاعده جواز البدار لذوی الاغدار
955- قاعده حجیت بینه و حجیت عدل واحد در موضوعات
956- قاعده حیلوله
957- قاعده دفع افسد به فاسد
958- قاعده رجالی اصحاب اجماع
959- قاعده رضاع
960- قاعده سلطنت بر مال قاعده طهارت
961- قاعده طهارت
962- قاعده عدم شرطیه البلوغ فی الاحکام الوضعیه
963- قاعده غرر
964- قاعده فراش و کاربرد آن در نسب فرزندان ناشی از اهداء جنین
965- قاعده فقهی عدل و انصاف
966- قاعده لاتعاد
967- قاعده لاحرج
968- قاعده لاشک للامام و المأموم مع حفظ الآخر
969- قاعده لاضرر
970- قاعده لایبطل دم امرنی مسلم
971- قاعده ما یضمن بصحیحه
972- قاعده ملازمه
973- قاعده مهر به صحت در فعل غیر
974- قاعده میسور
975- قاعده نفی سبیل
976- قاعده نفی سبیل و تطبیق آن بر سیاست خارجی دولت اسلامی
977- قاعده نفی عسر و حرج
978- قاعده ید
979- قانون احتکار
980- قتل عمد و شبه عمد در فقه و قانون
981- قتل عمدی با اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول
982- قتل محدور الدّم
983- قربانی با رویکرد مسائل مستحدثه
984- قربانی در حج
985- قرض ربوی
986- قرعه
987- قسامه
988- قسمه الخمس
989- قصاص اعضاء و اطراف 
990- قصاص و دیه اقلیتهای مذهبی در فقه شیعه
991- قصر و اتمام در مساجد خاص
992- قصر الصلاه از دیدگاه فریقین و ملاک آن
993- قضاء تحکیم قاعده جبر
994- قضاوت تقلیدی (قضاوت قاضی غیرمجتهد که بر اساس تقلید عمل می کند)
995- قضاوت زن در فقه اسلامی
996- قضاوت زنان از دیدگاه فریقین
997- قضایای تکوینی و تشریعی در علم اصول
998- قضایای حقیقیه و اعتباریه
999- قضیه فی الواقعه و قاضی تحکیم
1000- قطع و پیوند اعضاء
1001- قلمرو اصل صحّت در معاملات
1002- قلمرو و جرم محاربه و افساد فی الارض
1003- قمار از دیدگاه اعلام فقهای معاصر
1004- قواطع السفر
1005- قواعد تزاحم
1006- قواعد حاکم بر جرائم جنسی از نظر شیعه و حنفیه
1007- قواعد عمومی حق انتفاع در فقه امامیه و حقوق ایران
1008- قواعد فقهیه در آثار شیخ انصاری(ره)
1009- قواعد فلسفی در علم اصول
1010- قواعد کلی اطعمه
1011- قیاس در مذاهب خمسه
1012- قیام در نماز
1013- قیمومیت
1014- قیّمیّت زوج بر زوجه
1015- کاربرد اصول لفظیه در تفسیر قرآن
1016- کالبدشکافی و احکام مربوط به آن
1017- کالی به کالی
1018- کذب با تبیین اقوال فقهاء
1019- کسب و تولید
1020- کشتارهای صنعتی
1021- کشتن از روی ترحم (اتانازی)
1022- کفاره عمدی صوم عند الفریقین 
1023- کفایه غسل غیرجنابت از وضو
1024- کنترل جمعیت
1025- کندوکاوی در دو واژه «ولی و مولی» در قرآن
1026- کیفیت تعلق خمس
1027- کیفیت تعلق خمس و زکات در اموال
1028- کیفیت وضو
1029- کیفیّه التطهیر الاشیاء باالماء
1030- کیفیه الصلاه علی النبی و احکامها 
1031- لا شک لکثیر الشک
1032- لباس مشکوک
1033- لباس نمازگزار
1034- لحوم محلله و لحوم محرمه
1035- لزوم صیغه عربی در نکاح و عدم لزوم آن
1036- لقاء الله در قرآن و روایات
1037- لمس و نظر پزشک معالج غیر همجنس
1038- ما تجب فیه الزکاه
1039- ما یصح السجود علیه از دیدگاه فریقین
1040- مالکیت دولت
1041- مالکیت یا اجازه تصرّف سهم امام
1042- مالیات در اسلام 
1043- ماهیت حکم تکلیفی و وضعی
1044- ماهیت دیه
1045- ماهیت ظلم و مصادیق آن در فقه امامیه
1046- ماهیت قبض و احکام
1047- ماهیت و حقیقت غیبت
1048- ماهیت و قلمرو و آثار ملک وقف
1049- ماهیت، احکام و شرائط حق تقاص و محدوده اعمال آن در عصر حاکمیت ولی فقیه
1050- مباحث النیه فی فقه الإمامیه
1051- مباحث وضع
1052- مبانی اجتهاد
1053- مبانی اصولی محدث بحرانی در الحدائق الناضره
1054- مبانی حکومت
1055- مبانی فقهی اخذ مالیات 
1056- مبانی فقهی اضرار به نفس
1057- مبانی فقهی الزام به طلاق در فقه امامیه 
1058- مبانی فقهی بیمه و نقش کاربردی آن
1059- مبانی فقهی تنظیم خانواده
1060- مبانی فقهی جرائم و تأدیب کودک 
1061- مبانی فقهی قصر و اتمام در اماکن اربعه
1062- مبانی فقهی قوانین وقف
1063- مبانی فقهی مالکیت معنوی
1064- مبانی فکری و زمینه های اجتماعی جریان های معاصر عراق
1065- مبانی کلامی علم اصول
1066- مبانی و ادله حجیت قرآن
1067- مبحث اجزاء در تقیه
1068- متعه در اسلام
1069- مثلی و قیمی
1070- مجعول در باب امارات و ملاک حجیت آن
1071- مجمل و مبین و آثار آن
1072- مجنون و احکام آن در فقه
1073- مجهول المالک
1074- محارب و محاربه
1075- محاربه و احکام آن
1076- محدوده اختیارات حاکم (ولایت فقیه)
1077- محدوده پوشش زن در مقابل نامحرم
1078- محدوده مطاف در فقه اسلامی
1079- محدوده حرم و احکام آن
1080- محدوده نماز طواف
1081- محدودیت های فقهی آزادی های شخصی و فکری
1082- مد و لباس شهرت از منظر فقه 
1083- مذاهب پنجگانه اسلامی و مسأله ارتداد
1084- مراحل حکم و تطبیقات آن در اصول و فقه
1085- مرجّحات باب تزاحم
1086- مرجّحات باب تعارض
1087- مرجّحات منصوصه
1088- مرجّحیت تقیه در اخبار متعارضه
1089- مرجعیت بانوان
1090- مرجعیت شورایی
1091- مرزهای تشریع و سطوح تقنین در حکومت اسلامی
1092- مرگ مغزی و احکام فقهی آن
1093- مزاحمه اقدام الحکومه الاسلامیه مع حقوق الاشخاص
1094- مسابقات ورزشی بانوان از منظر عفاف و حجاب در فقه اهل بیت(ع)
1095- مسأله پول شویی
1096- مسائل مستحدثه حج
1097- مستثنائات ربا
1098- مستثنیات النظر الی الاجنبی و الاجنبیه
1099- مستثنیات دین
1100- مستحق خمس
1101- مسح خط قرآن
1102- مسستثنیات از خمس فوائد (ارث و مهریه)
1103- مسقطات خیار عیب
1104- مسئولیت عاقله در پرداخت دیه
1105- مسئولیت کیفری طفل 
1106- مشترکات در فقه امامیه
1107- مشتق اصولی
1108- مشروعیت افعال صبی
1109- مشروعیت بیمه از دیدگاه فقهاء
1110- مشروعیت جهاد ابتدائی در زمان غیبت
1111- مشروعیت عبادات صبی
1112- مشروعیت متعه حج از دیدگاه شیعه و سنی
1113- مصارف بیت المال
1114- مصرف بیت المال در امور حرام، مکروه و مباح
1115- مصرف حقوق امام در زمان غیبت
1116- مصرف خمس در عصر غیبت از دیدگاه خوئی و امام خمینی(ره)
1117- مصلحت از دیدگاه فقهای معاصر شیعه
1118- مصلحت در فقه اسلامی
1119- مصلحت فقهی احکام در شریعت اسلام
1120- مضاربه از دیدگاه فریقین
1121- مضاربه در فقه و حقوق
1122- مضاربه و تطبیق آن با قراردادهای امروزی
1123- مطالب فلسفی علم اصول
1124- مطالعه تطبیقی در احکام
1125- مطالعه تطبیقی مقاصد الشریعه در فقه اهل سنت و فقه امامیه 
1126- مطالعه مبانی فقهی و تحلیل احکام جاسوسی
1127- مطلق و مشروط
1128- مطلق و مقید
1129- مطلقه الرجعیه زوجه حقیقه لا الحکمیه
1130- معاشرت با اهل کتاب
1131- معافیت مؤونه از خمس
1132- معاملات فضولی، انتقال مال (محدود به بررسی اقوال و ادله آن در صحت و بطلان)
1133- معاملات کودکان
1134- معاملات و احکام فقهی اعضای بدن
1135- معامله اکراهی
1136- معامله فضولی
1137- معامله مسلم با کافر
1138- معدن و احکامه
1139- معیار حجیت احکام مستنبطه
1140- معیار قصر نماز از حیث زمان و مسافت
1141- معیار وکالت پذیری در امور
1142- مفاد شرط فعل مالی ضمن عقد در فقه اسلامی
1143- مفاهیم اجتماع امر و نهی
1144- مفاهیم یا جهات عامه در مباحث عقود
1145- مفهوم شناسی مسعی و محدوده آن
1146- مفهوم عدالت و مصادیق آن 
1147- مقارنه دیدگاه صاحب فصول و محقق خراسانی براساس مباحث الفاظ کفایه
1148- مقاصد شریعت
1149- مقایسه‌ اصول شهید صدر و امام با شیخ انصاری در استصحاب کلی
1150- مقایسه بین فضولی و انتقال به مال غیر (از حیث قانون مدنی و قانون کیفری)
1151- مقایسه نظرات فقهی علامه حلی و محی الدین نوری در بیع
1152- مقتضای اصل عملی در اقل و اکثر ارتباطی
1153- مقدمه واجب
1154- مقومات باب تزاحم
1155- مکان مصلّی
1156- ملازمه عقل و شرع
1157- ملازمه قصرصلاه و افطار صوم
1158- ملاک تحدید الأصل و الفرع فی الدین
1159- ملاک های تشخیص امارات با رویکرد تطبیق ملاک ها بر سه قاعده ید، تجاوز و اصاله الصحه
1160- ملاک های مفهوم شرط
1161- من تجب علیه زکوه الفطره
1162- من ملک شیئاً ملک الاقرار به
1163- منابع فقه از دیدگاه شیعه و اهل سنت
1164- مناصب مشروط به عدالت در فقه اسلامی
1165- مناط حجیت عرف در قواعد فقهی
1166- منجزات مریض
1167- منجزیت علم اجمالی
1168- منطوق و مفهوم شرط
1169- منکر ضروری
1170- مواد مخدّر و احکام آن
1171- موارد پرداخت دیه از بیت‌المال
1172- موارد جواز بیع وقف
1173- موارد وجوب سجده سهو
1174- مواقیت حج
1175- موانع ارث
1176- موانع شهادت
1177- موانع نکاح (موانع عارضی)
1178- موانع نکاح و اسباب ارادی انحلال آن
1179- موجبات افطار الصوم فی مجال الصحه و التداوی
1180- موجبات و مسقطات ضمان قهری 
1181- موسیقی
1182- مَهر و مِهر 
1183- مهریه در ازدواج دائم
1184- مهریه و مسائل مربوط به آن
1185- میزان تطابق عناوین شرعی معاملات با مفاهیم اجرایی در بانک ها
1186- میزانیت علم شخص قاضی
1187- ناسازگاری در حجج شرعیه
1188- نجات الکفار و عدمها
1189- نجات اهل کتاب
1190- نجاست کافر ذمّی و حربی
1191- نجاسه المنکر
1192- نذر
1193- نَسَب
1194- نسبت امارات و اصول
1195- نشوز
1196- نظام دفاعی اسلام از منظر فقه
1197- نظریه تعویض سند
1198- نظریه حق الطاعه
1199- نظریه های ولایت فقیه در صور آزادی سیاسی از دیدگاه امام خمینی(ره)
1200- نفقات در اسلام
1201- نفقه خانواده و وظائف زوج در قبال آن
1202- نفقه زوجه
1203- نقد روش اسلام شناسی و قرآن پژوهی مستشرقان در دائره المعارف اسلام
1204- نقد نظریه مصالح مرسله در فقه اهل سنت و مقایسه آن با مصلحت سنجی در فقه امامیه
1205- نقد و بررسی اصولی قاعده حسن و قبح عقلی از دیدگاه آخوند خراسانی، کمپانی و امام خمینی(ره)
1206- نقد و برّرسی تطبیقی دیدگاه امام خمینی(ره) و آخوند خراسانی(ره) درباره قطع
1207- نقد و بررسی دیدگاه فقهی قرضاوی در زکات و مقایسه آن با نظریات شیعه
1208- نقد و بررسی دیدگاه های امامیه و اهل سنت پیرامون مسأله شبیه سازی انسان
1209- نقش انگیزه در عقود در فقه شیعه و سنّی
1210- نقش بازار مسلمین در حلّیت و حرمت استفاده از حیوانات
1211- نقش پدر در ازدواج فرزندان
1212- نقش تقیه در فقه اهل بیت(ع)
1213- نقش زمان و مکان در نظرات صاحب جواهر پیرامون ولایت فقیه
1214- نقش عرف در استنباط (فقه و عرف)
1215- نقش عقل در استنباط احکام
1216- نقش عقل در کشف ملاکات احکام
1217- نقش عقیده در حلیت ذبیحه
1218- نقش علم لغت در اجتهاد فقهاء
1219- نقش عنصر عدالت در فقه
1220- نقش موضوع شناسی در اجتهاد
1221- نقش و جایگاه سیره عقلاء در اصول فقه
1222- نکاح معاطاتی
1223- نکول و منکر و مدّعی
1224- نگاه تطبیقی به ارتداد از دیدگاه شیعه و اهل سنت
1225- نگاهی تحلیلی به مسلک حق الطاعه و دیدگاه مشهور
1226- نگرش عمیق به دو واژه اصل و ظاهر
1227- نگرشی فقهی بر مسأله ذبیح و صید
1228- نماز احتیاط
1229- نماز آیات
1230- نماز جماعت
1231- نماز جماعت استداره ای حول کعبه (صلاه الاستداره)
1232- نماز جمعه در زمان امام زمان(عج)
1233- نماز جمعه در قرآن و سنّت و احکام آن
1234- نماز خوف
1235- نماز مسافر
1236- نماز مسافر (کثیر السفر)
1237- نوآوری های امام خمینی(ره) در اصول
1238- نوآوری های شهید صدر در اصول فقه
1239- نوشتن و خواندن غیبت 
1240- نوع مالکیت و مصرف خمس از دیدگاه امام خمینی(ره) 
1241- نهی در عبادات
1242- نیابت در حج و عمره از منظر فقه امامیه
1243- نیابت و احکام آن
1244- نیت
1245- واجب تخییری و دوران امر بین تعیین و تخییر
1246- واجبات طواف
1247- واسطه در تنجیس یا تنجیس متنجس و حکم آن
1248- وجوب اطاعت زن از مرد
1249- وجوب الفور فی قضاء الصلاه
1250- وجوب تعلّم احکام شرعی برای مکلف
1251- وجوب سوره در نماز
1252- وجوب فحص قبل از عمل به برائت
1253- وحدت بسمله و ذابح اصلاحی
1254- وزن و مساحب آب کر
1255- وصیت در امور مالی
1256- وضعیت صید ماهی در زمان حاضر
1257- وضعیت فقهی مهریه سنگین 
1258- وضو
1259- وطن شرعی و عرفی
1260- وظیفه مکلف در شبهه مصداقیه 
1261- وظیفه نائی در مورد حج
1262- وقت نماز شب
1263- وقف
1264- وقف پول و اوراق بهادار
1265- وکالت
1266- وکالت در طبابت
1267- ولایت اهل بیت و عبادت
1268- ولایت بر مال صغیر
1269- ولایت پدر بر دختر بالغه رشیده
1270- ولایت خدا و رابطه آن با آزادی انسان
1271- ولایت در ازدواج
1272- ولایت فقیه از دیدگاه علمای عهد صفویه
1273- ولایت و مصادیق و مبانی آن در فقه شیعه
1274- وهابیت از دیدگاه اهل سنّت
1275- ویژگی های یک تصویر رسانه ای از منظر فقهی
1276- هدنه در اسلام
1277- همسر مفقودالاثر در مذاهب پنجگانه
1278- هنر در اندیشه فقهی امام خمینی(ره) و مقایسه آن با آراء مشهور 

 

  
نویسنده : محمدکاظم حمیدی ; ساعت ٩:٥٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳۱ تیر ،۱۳٩٤
تگ ها :

علم اصول فقه


علم به قواعد و ادلّۀ مورد استفاده برای استنباط احکام شرعی فرعی را اصول فقه گویند.

معنای لغوی و اصطلاحی اصول فقهعنوان اصول فقه از دو کلمه تشکیل شده است: اصول و فقه.
اصول جمع اصل و اصل در لغت چیزی است که شیء دیگر بر آن مبتنی است. [۱]
فقه در لغت به معنای فهم عمیق [۲]و در اصطلاح فقهاء عبارت است از: « العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه» علم به احکام شرعی فرعی از روی دلیل‌های تفصیلی آنها». [۳]
در اصطلاح اصولیین این چنین تعریف شده است: «اصول الفقه هی القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه من ادلتها». [۴]

تعریف اصول فقهاصول فقه، علمی است که در آن از قواعدی بحث می‌شود که نتیجۀ آن‌ها در استنباط حکم شرعی مورد استفادۀ مجتهد قرار می‌گیرد. از این رو، علم اصول فقه نسبت به علم فقه، علمی ابزاری است که فقیه به وسیلۀ آن می‌تواند احکام شرعی فرعی را از منابع آن‌ها یعنی کتاب، سنّت، اجماع و عقل استنباط کند.

رابطه فقه و اصول فقه

استنباط هر حکم شرعی اعم از تکلیفی و وضعی از منابع چهارگانۀ فقه، نیازمند یک یا چند مسأله و قاعدۀ اصولی است.

← مثال برای فهم مطلب
برای توضیح این تعریف بهتر است به مثال زیر توجه کنیم:
همه می‌دانیم که نماز در دین اسلام یکی از واجبات است و آیات فراوانی از قرآن بر وجوب آن دلالت می‌کند.
یکی از این آیات، آیه شریفه ۴۳ از سوره بقره [۵]است، که می ‌فرماید:
«و اقیموا الصلاه» یعنی نماز را بپای دارید، دلالت این آیه بر وجوب نماز، به اثبات دو اصل اساسی مبتنی است:
الف) اثبات این که صیغه امر(اقیموا) ظهور در وجوب دارد.
ب) اثبات این که ظواهر قرآن نسبت به غیر معصومین(ع) نیز حجت است و دیگران نیز حق دارند به ظواهر قرآن مراجعه نموده و از آنها حکم شرعی را استخراج کنند. [۶]
مجتهدی که در رساله خویش فتوی به وجوب نماز می ‌دهد نخست باید در علم اصول فقه، این دو مساله را بررسی نموده و بپذیرد که اولاٌ امر، ظهور در وجوب دارد و ثانیاٌ ظواهر قرآن در حق همگان حجت است.
به دنبال پذیرش این دو اصل، می‌ تواند حکم شرعی را از آیه مورد نظر استفاده کند. [۷]

تبیین تعریف علم اصول فقهتعریف مذکور از علم اصول- اصول الفقه هی القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه من ادلتها- حاوی نکاتی است که به آنها اشاره می‌شود:

← معنای کلمه «القواعد» در تعریف
«القواعد» این کلمه نشان می‌دهد که در علم اصول از مسائل جزئی بحث نمی‌شود. بلکه قواعد کلی که بر مصادیق خودش منطبق است، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

← معنای «الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه»
«الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه» بدین وسیله قواعد ادبیات عرب و منطق و ... از تعریف اصول فقه خارج می‌گردد. زیرا که این قواعد به منظور استنباط احکام شرعی تهیه و تمهید نشده‌اند. [۸]

← معنای «استنباط» در تعریف
«استنباط» استفاده احکام شرعی گاهی از باب استنباط است و گاهی از باب تطبیق، یعنی تطبیق مضامین احکام بر مصادیق آنها، اصول فقه قواعد کلی است که جهت استنباط آماده شده نه تطبیق، که با این قید قواعد فقهیه از قبیل قاعده ید، قاعده سوق مسلمین و از تعریف اصول خارج می‌گردد. [۹] [۱۰]

← معنای «الشرعیه» در تعریف
«الشرعیه» با این قید احکام غیر شرعی خارج می‌شود از قبیل احکام عقلی مثل امتناع اجتماع نقیضین و قوانین کشورهای دنیا که بر اساس شریعت مبتنی نبوده بلکه بر اساس مصالحی که خود تشخیص داده‌اند، وضع شده مثل قوانین راهنمایی و رانندگی. [۱۱]

← معنای «الفرعیه» در تعریف
«الفرعیه» با این کلمه، احکام عقیدتی و اصول دین مثل وجوب معرفت خداوند از تعریف اصول خارج می‌ شود زیرا بحث از این احکام در علم کلام صورت می‌گیرد. [۱۲]

← معنای «من ادلتها» در تعریف
«من ادلتها» با این قید علم مقلد به احکام شرعی خارج می‌شود زیرا علم مقلد به احکام شرعی به خاطر عدم کارشناس بودن وی، با مراجعه به ادله احکام حاصل نمی ‌شود بلکه با مراجعه به رساله عملیهمجتهد، احکام شرعی را به دست می‌ آورد.

موضوع علم اصول فقهدر این که علم اصول فقه دارای موضوع خاصی است یا نه، اختلاف است. آنان که معتقدند علم اصول دارای موضوع خاصی است، در این که آن موضوع چیست نیز اختلاف دارند.

اقوال در موضوع علم اصولاقوال مختلفی مطرح شده است که به آنها اشاره می‌شود.

← منابع چهارگانه فقه
برخی، منابع چهارگانه فقه را با وصف حجیّت و دلیلیّت و برخی آن‌ها را بدون این وصف، موضوع علم اصول می‌دانند.

← هر موضوع دارای صلاحیت برای استنباط
عدّه‌ای نیز معتقدند علم اصول از موضوع خاصی بحث نمی‌کند. از این رو، به منابع چهارگانه اختصاص ندارد، بلکه هر آنچه صلاحیّت این را داشته باشد که به عنوان دلیل برای استنباط احکام شرعی قرار گیرد،موضوع علم اصول است. [۱۳] [۱۴]

مباحث علم اصولمتقدمان، مباحث علم اصول را به دو بخش الفاظ و غیر الفاظ، و برخی متأخّران، به چهار بخش الفاظ، ملازمات عقلی، حجّت و اصول عملی تقسیم کرده‌اند. در تقسیم‌بندی دوم، در بخش الفاظ، از‌ مدلول و ظاهر الفاظ مانند ظهور صیغه امر در وجوب و ظهور صیغه نهی در حرمت و در ملازمات عقلی- که خود به مستقلّات عقلی و غیر مستقلّات عقلی تقسیم می‌شود- از لوازم ذاتی احکام مانند ملازمه میان حکم عقل وشرع بحث می‌شود. همچنین در بخش حجّت که مهم‌ترین مباحث علم اصول است از حجیّت مانند حجیّت خبر واحد و در بخش اصول عملی، از اصولی که مجتهد به هنگام نداشتن دلیل اجتهادی بدان رجوع می‌کند مانند اصل برائت و استصحاب بحث می‌شود. [۱۵]

  
نویسنده : محمدکاظم حمیدی ; ساعت ۱۱:٢٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٩ تیر ،۱۳٩٤
تگ ها :